Уголовный кодекс Украины
Статья 447. Наемничество

1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвата государственной власти, препятствование деятельности органов государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие гибель человека, —

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

4. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

5. Наемник освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если он до привлечения к уголовной ответственности добровольно прекратил участие в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях и сообщил о своем участии в конфликте, военных или насильственных действиях или иным образом способствовал прекращению или раскрытию преступлений, предусмотренных частями первой — третьей настоящей статьи, если в его действиях нет состава другого преступления.

Примечание. Под наемником в настоящей статье следует понимать лицо, которое:

1) специально завербована в Украине или за ее пределами для того, чтобы принимать на территории Украины или территории других государств в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвата государственной власти, препятствование деятельности органов государственной власти или нарушение территориальной целостности;

2) участвует в военных или насильственных действиях с целью получения какой-либо личной выгоды;

3) не является ни гражданином (подданным) стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно на законных основаниях проживает на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;

4) не входит в личный состав вооруженных сил государства, на территории которого осуществляются такие действия;

5) не послана государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Статья 447. Закона України УК Укр
Найманство

1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових конфліктах чи діях —

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою одержання матеріальної винагороди —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року.

2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:

Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ) від 28 грудня 1960 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 2, ст. 14) із змінами, внесеними до нього, крім Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток до цього Кодексу);

Закон Української РСР «Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР» ( 2000-05 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 2, ст. 14);

статті 1, 2 та 5 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 квітня 1990 року «Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян» ( 9082-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 18, ст. 278);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року «Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами» ( 596-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 3, ст. 13);

стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року «Про відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут радіоактивно забруднених продуктів харчування» ( 661-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 11, ст. 106);

Указ Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року «Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання» ( 2049-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 246).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Кодексу підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України перелік законодавчих актів, які мають бути визнані такими, що втратили чинність у зв’язку з набранням чинності цим Кодексом.

1. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 74 цього Кодексу осіб, засуджених за Кримінальним кодексом України 1960 року ( 2001-05 ), ( 2002-05 ) за діяння, відповідальність за які не передбачена цим Кодексом:

а) осіб, засуджених на підставі частини третьої статті 5 Кримінального кодексу України 1960 року;

б) осіб, засуджених за готування до злочину за частиною першою статті 17 та відповідними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України 1960 року, якщо ці злочини належать до злочинів невеликої тяжкості;

в) осіб, засуджених за статтями 108-1, 110, 134-1, 125, 126, 147-2, 147-3, 149, 154, 155-2, 155-3, 155-5, 155-6, 159, 169, 176-3, 183-2, 183-4, 187, 187-7, 187-8, 189, 189-1, 193-1, 199, 202, 206 (частина перша), 208-1, 208-2, 229-8, 237 Кримінального кодексу України 1960 року;

г) осіб, засуджених за частиною першою статті 133, статтями 147 (частина перша), 148-3, 161 (частина перша), 187-4, 187-8, 192 (частина третя), 196-1 (частина перша), 199 (частини перша і друга), 207-1, 227-2 (частина перша), умовою застосування яких за Кримінальним кодексом України 1960 року було попереднє накладення на цих осіб адміністративного стягнення;

ґ) осіб, засуджених за злочини, вчинені у віці від 14 до 16 років, передбачені статтями 78-1, 97, 98, 106 (частина перша) Кримінального кодексу України 1960 року;

д) осіб, засуджених за статтею 186 Кримінального кодексу України 1960 року (за винятком засуджених за заздалегідь не обіцяне приховування тяжких і особливо тяжких злочинів), а також осіб, зазначених у частині другій статті 396 цього Кодексу, засуджених за заздалегідь не обіцяне приховування за статтею 186 Кримінального кодексу України 1960 року;

е) осіб, засуджених на підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року «Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами» ( 596-12 ) і Указу Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року «Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання» ( 2049-12 ).

2. Звільнити від покарання:

а) осіб, засуджених вперше до покарання у виді позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості, вчинені у віці до 18 років, відповідно до вимог частини другої статті 12 та частини другої статті 102 цього Кодексу;

б) військовослужбовців, засуджених до покарання у виді направлення в дисциплінарний батальйон на строк до шести місяців;

в) осіб, засуджених на підставі частини першої статті 29 Кримінального кодексу України 1960 року, які відбувають це покарання не за місцем роботи, а в інших місцях, але в районі проживання засудженого, а також осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі на строк до шести місяців.

3. Закрити всі кримінальні справи щодо осіб, які вчинили злочини, передбачені Кримінальним кодексом України 1960 року, що перелічені в пункті 1 цього розділу.

4. Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю вироків, у разі звільнення їх від відбування покарання за окремі злочини на підставі пункту 1 цього розділу продовжують відбувати покарання, призначене вироком суду за інші злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання ними ще не відбуте. Призначене покарання підлягає зменшенню також у випадках, передбачених пунктом 5 цього розділу.

5. Знизити відповідно до частини третьої статті 74 цього Кодексу міри покарання, призначені за Кримінальним кодексом України 1960 року, якщо вони перевищують санкції відповідних статей цього Кодексу до максимальних меж покарання, встановлених цим Кодексом. Зменшити відповідно до частини першої статті 55 цього Кодексу до трьох років строк покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначеного як додаткове покарання. Зменшити відповідно до частин другої та третьої статті 100 цього Кодексу до одного року строк виправних робіт, призначених неповнолітнім, а також розмір відрахування з їх заробітку до 10 відсотків.

6. Осіб, які відбувають покарання за вироком суду у виді позбавлення волі на строк до п’яти років в колоніях-поселеннях, вважати такими, які відбувають покарання у виді обмеження волі, передбачене статтею 61 цього Кодексу.

7. Особи, позбавлені батьківських прав відповідно до статті 38 Кримінального кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), можуть бути поновлені в цих правах лише в порядку, передбаченому Кодексом про шлюб та сім’ю України. Особи, засуджені до покарання у виді громадської догани (стаття 33 Кримінального кодексу України 1960 року), якщо у них до набрання чинності цим Кодексом не була погашена судимість, вважаються такими, що не мають судимості.

8. Не приводити у виконання вироки судів в частині конфіскації майна і стягнення штрафу, якщо до набрання чинності цим Кодексом конфісковане майно не було вилучене і реалізоване, а штраф не був стягнутий у разі, якщо за даний злочин цим Кодексом конфіскація майна і накладення штрафу не передбачені.

9. З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до статті 26 Кримінального кодексу України 1960 року. Якщо ці особи продовжують відбувати призначене їм покарання, то вироки судів щодо них підлягають зміні в частині визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінюється кваліфікація вчинених ними злочинів, а також зменшується покарання відповідно до частини третьої статті 74 цього Кодексу. Якщо особи, зазначені в першому реченні цього пункту, відбули призначене їм покарання, але мають незняту судимість, то погашення судимості у цих осіб здійснюється за правилами, передбаченими статтями 89 і 90 цього Кодексу.

10. Переглянути всі справи про злочини осіб, які вчинили розкрадання державного або колективного майна у великих чи особливо великих розмірах, передбачене частиною четвертою статті 81, частиною четвертою статті 82, частиною четвертою статті 84, частиною другою статті 86, статтею 86-1 Кримінального кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), для вирішення питань про зміну кваліфікації дій цих осіб на відповідні частини і статті цього Кодексу (статті 185, 186, 187, 190, 191).

Міри покарання особам, які засуджені за розкрадання у великих чи особливо великих розмірах за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 86-1 Кримінального кодексу України 1960 року і не відбули покарання, привести у відповідність із покараннями, встановленими санкціями статей 185, 186, 187, 190, 191 цього Кодексу у разі, якщо призначене судом покарання за відповідний злочин є більш суворим, ніж передбачене цим Кодексом.

11. Правила, встановлені Кримінальним кодексом України 1960 року щодо давності, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, погашення і зняття судимості, поширюються на осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом, за винятком випадків, якщо цим Кодексом пом’якшується кримінальна відповідальність зазначених осіб.

12. У разі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за злочин, вчинений до набрання чинності цим Кодексом, суду слід керуватися вимогами статті 44 Кримінального кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ).

13. У разі призначення покарання за сукупністю злочинів, вчинених до набрання чинності цим Кодексом, застосовується стаття 42 Кримінального кодексу України 1960 року. Якщо хоча б один із злочинів, що входять у сукупність, вчинений після набрання чинності цим Кодексом, то застосовується стаття 70 або частина друга статті 103 цього Кодексу.

Якщо особа, яка відбуває покарання, вчинить після набрання чинності цим Кодексом новий злочин, то при призначенні їй покарання за сукупністю вироків застосовується стаття 71 або частина друга статті 103 цього Кодексу.

14. При вирішенні питання про звільнення від відбування покарання з випробуванням осіб, які вчинили злочини після набрання чинності цим Кодексом, суд застосовує статті 75-77 цього Кодексу.

Скоротити відповідно до частини третьої статті 104 цього Кодексу умовно засудженим неповнолітнім іспитовий строк до двох років, якщо визначений судом іспитовий строк вище цієї межі.

15. До осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі із застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно до статті 46-1 Кримінального кодексу України 1960 року, застосовується стаття 78 цього Кодексу.

16. У разі звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочин до набрання чинності цим Кодексом, внаслідок зміни обстановки і втрати суспільної небезпечності діянням або особою, яка його вчинила, слід керуватися частиною першою або частиною другою статті 50 Кримінального кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ).

17. Вчинення особою злочину до набрання чинності цим Кодексом, а також наявність у такої особи не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку судимості враховується при кваліфікації вчиненого нею нового злочину, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

18. При вирішенні питання про віднесення злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України 1960 року, які були вчинені до набрання чинності цим Кодексом, до злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких слід керуватися статтею 12 цього Кодексу, якщо це пом’якшує кримінальну відповідальність осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом. В інших випадках необхідно застосовувати відповідні положення Кримінального кодексу України 1960 року.

19. Перегляд справ щодо осіб, які були засуджені на підставі Кримінального кодексу України 1960 року, а також закриття справ щодо осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом і справи стосовно яких перебувають у провадженні судів, органів досудового слідства чи дізнання, здійснюються судом.

20. Органи, які виконують вироки судів, зобов’язані надавати судам необхідні матеріали щодо осіб, які відбувають покарання.

21. Питання, передбачені в пунктах 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15 цього розділу, розглядаються судом за поданням адміністрації місця виконання покарання або прокурора у відкритому судовому засіданні з участю прокурора і представника адміністрації місця виконання покарання у випадках, якщо справа розглядається за її поданням.

Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено засудженим чи його захисником або внесено на неї відповідне подання прокурора в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 5 квітня 2001 року N 2341-III

Статья 447 УПК РФ. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам (действующая редакция)

1. Требования настоящей главы применяются при производстве по уголовным делам в отношении:

1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;

2) судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или арбитражного заседателя в период осуществления им правосудия;

3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;

4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации;

6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

6.2) руководителя следственного органа;

9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Порядок производства по уголовным делам в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, устанавливается настоящим Кодексом с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.

 • URL
 • Комментарий к ст. 447 УПК РФ

  1. Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц определяется прежде всего принципом равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). В силу данного принципа уголовно-процессуальный закон действует одинаково в отношении всех, невзирая на пол, расу, национальность, язык, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, образование, отношение к религии, убеждения и другие обстоятельства. Однако действие закона по лицам может базироваться не только на принципе равенства, но и на некоторых иных основаниях. Изъятия из этого принципа и, соответственно, различное действие уголовно-процессуального закона по лицам допускаются также в силу ряда публично-правовых интересов. Так, должностное положение может обуславливать служебный иммунитет, т.е. особый порядок производства в отношении ряда категорий должностных лиц, включающий необходимость получения разрешений определенных инстанций на проведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуальных действий. Служебный иммунитет означает не приобретение такими лицами личных выгод, а гарантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и общественных функций. Своим юридическим основанием он имеет не принцип равенства граждан, а другие правовые принципы — независимости судей, разделения властей и др.

  Статья 447 ГК РФ. Заключение договора на торгах (действующая редакция)

  1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

  2. В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация и др.).

  3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов.

  4. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом.

  Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

  Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом.

  5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом.

  6. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, применяются также к торгам, проводимым в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений.

  К организованным торгам правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, не применяются, если иное не установлено законом.

  • HTML
  • BB-код
  • Текст
  • Комментарий к ст. 447 ГК РФ

   1. Действующее законодательство не содержит определения понятия «торги», но его можно сформулировать, основываясь на анализе правовых норм. Торгами является особый порядок заключения договора, состоящий в том, что собственник вещи или иное управомоченное лицо организует состязание между лицами на предмет наиболее приемлемых (выгодных) условий договора. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

   Следует обратить внимание на то, что не всякий договор может быть заключен на торгах. К примеру, такой способ неприемлем для фидуциарных сделок, т.е. сделок, в которых особую роль играют доверительные отношения между контрагентами.

   2. В п. 2 комментируемой статьи урегулирован вопрос об организаторе торгов. Им может быть собственник вещи (другого имущества) либо обладатель иного имущественного права на вещь (речь идет о вещных или обязательственных правах, возникающих из договоров, актов органов власти и т.д.). Организатором торгов может быть также лицо, действующее от имени владельца вещи (или от своего имени), в том числе специализированная организация, с которой владелец вещи заключает договор о реализации вещи посредством торгов. Особые требования (в т.ч. лицензионные) к таким организациям установлены законом (напр., ФЗ «Об организованных торгах»).

   3. Как установлено в п. 3 комментируемой статьи, законом может быть предусмотрено, что продажа вещи или имущественного права может осуществляться только посредством торгов. В настоящее время законодательство предусматривает следующие случаи:

   — реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов (ст. 350 ГК РФ);

   — реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено во внесудебном порядке, осуществляется путем продажи с торгов (ст. 350.1 ГК РФ);

   — продажа предприятия должника в рамках процесса банкротства осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона (ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);

   — продажа права заключения соглашения о разделе продукции осуществляется посредством аукциона (ст. 6 ФЗ от 30.12.1995 N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции») и т.п.

   4. Как следует из п. 4 комментируемой статьи, в зависимости от количества и характера условий, по которым проводится состязание между участниками торгов, последние подразделяются на аукционы и конкурсы.

   Аукцион — это торги, в которых состязание между участниками торгов проводится только по условию о цене, а лицом, выигравшим торги, признается участник, предложивший наиболее выгодную цену — наиболее высокую, если торги проводятся в интересах продавца (исполнителя), либо наиболее низкую, если торги проводятся в интересах покупателя (заказчика), хотя второй вариант в законе не назван прямо.

   Конкурс — это торги, в которых состязание между участниками торгов проводится по совокупности условий (в числе которых может быть и условие о цене), а лицом, выигравшим торги, признается участник, предложивший лучшие условия.

   В зависимости от степени свободы участия в торгах последние подразделяются на открытые и закрытые торги.

   Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи (обладателем реализуемого имущественного права), если законом не определено иное (примеры чего были приведены выше).

   Предметом торгов может быть заключение договора или право на заключение договора.

   5. Как следует из п. 5 комментируемой статьи, действительность торгов напрямую зависит от числа их участников; поскольку при наличии единственного участника смысл торгов теряется, они признаются недействительными. О правовых последствиях недействительности торгов см. ст. 449 ГК РФ.

   6. Согласно п. 6 комментируемой статьи, правила организации торгов и порядок их проведения, предусмотренные ст. ст. 448 и 449 ГК РФ, применяются и к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, например, если речь идет о процедуре ликвидации признанного банкротом юридического лица, осуществляемой по решению арбитражного суда, а также обо всех иных случаях, предусмотренных процессуальным законодательством. С названным положением ГК РФ корреспондируют положения ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающие правила продажи имущества должника на открытых торгах (если собранием кредиторов или комитетом кредиторов не установлен иной порядок продажи).

   7. Применимое законодательство:

   — ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

   — ФЗ от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

   — ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

   — ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

   — ФЗ от 30.12.1995 N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;

   — ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

   — ФЗ от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

   — Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585;

   — Постановление Правительства РФ от 05.09.2001 N 653.

   8. Судебная практика:

   — Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014 N 09АП-44523/2013 по делу N А40-27312/13;

   — решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.12.2013 по делу N А60-37762/2013;

   — Определение Верховного суда Чувашской Республики от 23.12.2013 по делу N 33-4580/13;

   — решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.08.2013 по делу N А60-12255/2013;

   — Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 N 09АП-18562/2013-ГК РФ по делу N А40-2170/2013.

   5 видов спецсубъектов с соответствии со ст. 447 УПК РФ

   Ст. 447 УПК РФ направлена на установление перечня лиц, обладающих некими привилегиями по сравнению с другими людьми при ведении уголовного процесса. Формирование сводов законов и правил, которыми обязаны руководствоваться граждане, участвуя в общественном взаимодействии, основывается на понимании того, что все члены общества должны быть равны и одинаково честны друг перед другом и перед законом.

   Однако законодателю приходится учитывать тот факт, что далеко не все граждане страны «одинаковы», то есть ряд из них может отличаться о других в силу каких-либо особенностей, зависящих или независящих от этих людей. В связи с этим для каждого подобного случая (а они также объединены в отдельные группы) законодательством предусматриваются некие исключения из общих правил и применяемых к преступнику норм. Такие исключения предполагают оговорённое законодателем изъятие определённого круга лиц из общей массы, на которую распространяется норма права.

   Кого и почему наделяют процессуальным «иммунитетом»?

   Подчёркивая обязательность соблюдения норм права всеми членами общества безоговорочно, законодатель в то же время выделяет из общей массы лиц, которые при ведении уголовного процесса наделяются своеобразным «льготами».

   Например, особым образом рассматриваются дела с участием:

   • граждан, возраст которых не достиг совершеннолетия;
   • лиц, которые в силу психических отклонений от общепринятой нормы не могут в полном объёме отвечать за свои поступки.
   • Однако не только возрастные и психологические особенности могут иметь значение при решении вопроса о том, традиционно или в исключительном порядке будет вестись уголовный процесс.

    Законодателем отмечено, что отдельные категории граждан, занимающие некоторые должности, должны быть наделены дополнительными гарантиями защиты личности, поскольку выполняемые ими обязанности по службе имеют особое значение для общества. Эти дополнительные гарантии и принято называть «процессуальным иммунитетом».

    Такой иммунитет касается лиц, чей род деятельности связан с выполнением публичных обязанностей. Поскольку их род занятий существенно отличается от действий, выполняемых другими членами общества, они изначально наделены некоей неприкосновенностью.

    Дополнительные гарантии, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, не призваны расширить круг этой неприкосновенности. Их цель – с максимально возможной эффективностью обезопасить таких лиц от возможных преследований уголовного характера, когда для этого нет достаточных причин и оснований. Необходимо это для того, чтобы обеспечить максимально комфортную среду деятельности таких граждан.

    Спецсубъекты по УПК РФ перечислены максимально полно в статье 447-й.

    К ним относятся:

   • Лица, исполняющие депутатские обязанности.
   • Лица, занимающие должности судей различного уровня.
   • Президенты (настоящий и бывший), кандидаты на эту должность.
   • Некоторые сотрудники МВД.
   • Адвокаты и их противники прокуроры, а также ряд других должностных лиц.
   • Однако действующая на сегодняшний день редакция закона подвергается в комментариях критике именно в этой части. Многие считают, что список привилегированных лиц нуждается в сокращении. Это возможно будет иметь последствия в виде внесения изменений в существующее законодательство.

    Особенности наделения «иммунитетом»

    Четыреста сорок седьмая статья является составной частью 52-й главы УПК. Эта глава рассматривает особенности, характеризующие судебные дела, в которых участвуют, в качестве обвиняемой стороны, перечисленные выше субъекты. Однако данная глава не охватывает всех возможных условий. Поэтому при ведении расследования и судебного разбирательства с участием специальных субъектов права необходимо учитывать не только те критерии, которые названы в данной главе, но и:

   • критерии, указанные в актах нормативно правового характера, в которых рассматривается правовой статус таких лиц;
   • сумму полномочий, которыми наделено подобное лицо;
   • пределы, на которые распространяется действие гарантийного иммунитета.
   • Это обусловлено тем, что УПК прописывает общие категории, тогда как более конкретные нормативные документы уточняют, в какой мере данные категории распространяются на должностных лиц разного уровня.

    Кроме того, при решении вопроса о том, в какой степени обладает льготами человек, совершивший преступление, важно выяснить некоторые временные характеристики:

   • Необходимо выяснить точное время, когда у обвиняемого появилось право на дополнительные гарантии и когда он это право утратит.
   • Надо знать, когда было начато и окончено преступное деяние.
   • Также необходимо учитывать дату, когда правовые органы приняли решение о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела.
   • Такое внимание к временным признакам вызвано тем, что лица, перечисленные в 447-й статье, как правило, наделены иммунитетом только в период, когда они исполняют свои должностные обязанности, то есть со времени начала их деятельности в данном качестве до времени окончания этой деятельности.

    Иными словами, преступные действия лиц и их особенный правовой статус в данном случае неразрывно связаны.

    Кроме того, при расследовании преступлений, инициаторами или исполнителями которых являются личности, ранее обладавшие статусом спецсубъектов, необходимо учитывать и ещё одну временную закономерность. А именно нужно выяснить, было ли совершено преступления в то время, когда они имели правовые привилегии или уже после окончания этого периода. Иногда значение имеет даже срок, который прошёл с того момента: месяц, год или больший период.

    Кроме того, для каждой отдельной группы специально обозначенных лиц законодателем предусмотрен особый порядок, в соответствии с которым выясняется:

   • является ли преследование данного лица обоснованным;
   • существует ли законная база такого преследования;
   • кем оно должно осуществляться;
   • каковы условия внесения представлений и т. п.
   • Выяснение каждого из перечисленных пунктов осуществляется в особом режиме, этим и обеспечивается соблюдение неприкосновенности данных категорий граждан.

    Иммунитет с точки зрения права

    Механизм, в соответствии с которым происходит преследование уголовного характера лиц, наделённых правовым иммунитетом, регулируется статьями 52-й главы УПК, а также статьями 144-147 и 171 данного кодекса, но только во взаимосвязи с нормативными документами, подробно характеризующими особый статус лиц с преимуществами правового плана.

    Что же представляет собой правовой иммунитет для спецсубъектов уголовного права? Прежде всего, это элементарное усложнение процедуры возбуждения уголовного разбирательства или преследования в отношении таких граждан.

    Например, для ведения каких-либо уголовных мероприятий с участием таких лиц инициатору этих мероприятий необходимо получить разрешение у соответствующего лица, дающее возможность проводить определённые действия по расследованию или преследованию.

    Такими лицами в разных ситуациях могут быть:

   • председатель СК нашей страны (когда дело рассматривается, например, в отношении прокурора);
   • его заместитель (если обвиняется сам председатель СК);
   • руководитель следственного органа СК РФ в отдельно взятом субъекте страны (когда, например, речь идёт о депутатах).

   Зависит это от того, какое должностное лицо становится объектом разбирательства. Инициатором разбирательства может стать потерпевший или его представитель. Последний может действовать по доверенности, заверенной у нотариуса.

   Характерно, что подобное согласие ни в какой мере не может быть чисто формальным. Выдача подобного согласия предполагает проведение ряда необходимых мероприятий и действий тем, кто обязан решить вопрос о выдаче или невыдаче согласия на дальнейшее разбирательство.

   Чтобы выдать разрешение для ведения уголовного дела в отношении специальных субъектов, уполномоченное лицо должно тщательно проверить:

  • Имеет ли место преступление, о котором говорится в заявлении.
  • Имеются ли реальные причины считать спецсубъекта причастным к совершению данного преступления.
  • Позволяют ли временные сроки применить к обвиняемому лицу льготные санкции. То есть выяснение того, когда он стал их обладателем или же когда утратил их.
  • Позволяют ли имеющиеся доказательства привлечь для разбирательства фигуру данного специального субъекта.
  • Отсутствие такой проверки лишает «льготника» его законных прав и не может гарантировать истинную неприкосновенность.

   При этом необходимо строго соблюдать определённые законом сроки рассмотрения заявление на получение разрешения проводить расследование, осуществлять обыск, реализовывать задержание и т. п., установленные практикой современного судопроизводства.

   Строение обращения для получения разрешения на ведение уголовного расследования в отношении перечисленных в 447-й статье лиц, его форма не определены в законодательстве. Однако важен факт обязательной проверки сведений, перечисленных в заявлении, для выдачи необходимого разрешения или отказе в выдаче.

   Как привлечь судью к уголовной ответственности, куда жаловаться на действия судьи в России

   Привлечение судей к уголовной ответственности не миф, а реальность. Как же привлечь судью к уголовной ответственности? Все люди могут совершать ошибки. Ошибка не влечёт легитимность, а влечёт предубеждённость, падение авторитета у народа, неверие власть держащим, отрицание установленных императивов. Вершители достоверной картины случившегося занимают специфичное положение, отражённое в Конституции,законах. Должная честь храмам достижения правды, слугам истинности выражена карой человека, проявившего неуважение (административный штраф до 200 тыс. рублей, исправительные, обязательные работы, арест).

   Характеристика должностного лица

   Во исполнение более точной характеристики положения хранителя справедливости следует вспомнить формулу трёх «Н» (независимость, несменяемость, неприкосновенность).

   Особенности статуса судьи:

  • Строгое табу вмешательства любого гражданина при установлении неподдельности(карательные меры за вторжение в работу жреца праведности – ст. 294 УК).
  • Особый режим приостановки, завершения полномочий.Приостанавливается, прекращается деятельность стража истинности по усмотрению квалификационной коллегии (ККС).
  • Прерогатива подачи в отставку (уйти на заслуженный отдых с почётом. Остаётся членом сообщества, выплачивается пенсия или 80% от ежемесячной зарплаты, сохраняются социальные гарантии – транспортные билеты, обретение выходного пособия).
  • Неприкосновенность (выступает проявлением и гарантией независимости).
  • Неприкасаемость является не личной привилегией, а сбережением публичных интересов при отправлении правосудия. Наделяя слуг отстаивания нарушенных привилегий значительной компетенцией, страна обязана предоставить границы обороны (защищенность персоны, жилья, транспортных средств, тайна переписки, разговоров, прочее).

   Систему органов сообщества (формируются ради выражения интересов членов сообщества).Материальное, социальное обеспечение (должностной оклад, доплаты за квалификацию, учёную степень, звание «Заслуженного юриста Российской Федерации», оплата дорожных билетов во время отпуска, обеспечение жильём, денежная компенсация при найме жилья, места в дошкольных учреждениях, школах для детей, санаторно-курортное лечение для семьи).

   Свобода, неприкосновенность являются залогом самостоятельности. Существует возможность ношения, хранения служебного оружия, что позволит обеспечить личную безопасность.

   Несменяемость стража закона (без согласия его нельзя перевести нести службу в другом храме истинности). Но это вовсе не означает бессрочности пребывания в должности. Руководствуясь установленными правилами, работа блюстителя закона может прекратиться, приостановиться.

   Центумвиры обладают возвышенным положением, обеспеченным нормами действующего права. Независимы, неподотчетны.

   Требования и ограничения

   Работнику фемиды необходимо соблюдать принцип легитимности. То есть, неукоснительно соблюдать Конституцию, прописанные указы, а мировые судьи – ещё Устав субъекта, его законы, вести образ жизни, не противоречащий действующим нормам.

   Необходимо избегать личной заинтересованности разрешаемых дел, а если подобный интерес возник, то нужно сразу предупредить, поскольку постановление не будет объективным. Заступник права одного из синедрионов города Липецка постановил сентенцию по делу о взыскании долга.

   Гражданка Петрова написала обращение о возврате денежных средствот гражданина Ляпунова − 25 тыс. рублей.Однако расписки у неё не оказалось. В качестве доказательства предоставила аудиозапись телефонного разговора, где Ляпунов признаёт долг и оговаривает срок возврата.

   Данное доказательство не сыграло роли. Сформулировано заключение, не признающее виновность инкриминируемого. Позднее выяснилось, Ляпунов являлся одноклассником, близким другом судьи. Апелляционным порядком Петрова добилась отмены решения. Защитника справедливости уличили в принятии взятки от обвиняемого, привлекли к отчёту за собственные действия. Обвиняемогоприговорили к четырём годам лишения свободы.

   • занимать отдельные специальности, кроме преподавательской, выступать третейским судьёй;
   • принадлежать к политической партии, финансировать инициативность партий;
   • заниматься предпринимательством;
   • владеть счетамичужестранных банков;
   • публично высказывать мнение по рассматриваемому делу.
   • Статус блюстителей правопорядка подразумевает обозначенные требования к профессиональным качествам, морально-этическому облику личности. Равным образом существуют отчётливые ограничения жрецов юстиции, о каковых претенденту на должность лучше ознакомиться заранее.

    Основания привлечения к наказанию

    Расплата за предприятие преступлений двухаспектна. Позитивная означает имплементацию слугой справедливости всех предписаний. Негативная наступает при нарушении им запретных норм.

    Выполнение служителем юстиции преступного злодеяния при воплощении профессиональной деятельности вызывает общественный резонанс, является наиболее опасным для социума, поскольку наделены долгом сохранять, восстанавливать права и свободы людей, а не нарушать их.

    Уголовная ответственность судей назначается за следующие преступления:

    1. Получение взятки.
    2. Халатность. Ярким примером послужит несоблюдение сроков удовлетворения ходатайства осуждённого. Сидоров был осуждён за изготовление и хранение дезоморфина без цели сбыта. После нескольких месяцев отбывания им наказания деяние было декриминализовано. Сидоров подал ходатайство согласно юрисдикции. Однако результат на его ходатайство пришёл спустя четыре месяца. Из-за халатности вершителя правды индивид провёл за решёткой лишние четыре месяца.
    3. Вынесение умышленно нелегального решения. Под председательством Петренко А.Е. рассматривалось дело в отношении Нечаева Е.Н. в осуществлении мошенничества. Согласно обвинению, осуждён на пять лет тюремного заключения, с взысканием с него 500 тыс. рублей в пользу потерпевшего Аскалова К.Б. Постфактум рассмотрения материалов дела Петренко потребовал за обвинительный приговор две тысячи долларов США с истца. Тот отказался. Тогда хранитель фемиды в обход федерального законодательства принял заранее неосновательное определение о прекращении исполнительного производства по делу, имущество обвиняемого было снято с торгов. Аскалов подал иск на Петренко, выиграл процесс.
    4. Наиболее частые беззакония центумвиров при реализацииобязанностей – коррупция, халатное отношение к должностным инструкциям, вынесение подлинно голословных заключения, определения.

     Порядок привлечения судьи к уголовной ответственности

     УПК России выражает процедуру возникновения репрессалий блюстителей императивов по криминальным делам. Центумвиры относятся к группе персон, касательно которых предусмотрен особый регламент производства по преступным делам (ст. 447 УПК РФ).

     Вердикт о начале следствия выносится:

     1. Касательно судьи Конституционного суда – председателем СК (Следственного комитета) с допущения Конституционного суда.
     2. Верховного Суда, субъектов России, федерального арбитражного, военного судов – тем же субъектомс позволения Высшей квалификационной коллегии.
     3. Иных судей – тем же лицомс дозволения квалификационной комиссии.
     4. Намерение о начале криминального гонения жрецов фемиды принимается в согласовании того или иного органа с Председателем СК. Стражи справедливости, схваченные по опасению сотворения ими деликта, исключая пойманных на месте преступления (убийство, задержание с ножом рядом с трупом), по времени узнавания личности должны быть отпущены мгновенно. Другими словами, этих людейзадерживают с целью установления личности, протокол задержания на них нельзя оформить.

      По окончании предварительного исследования тяжба направляется всуд. Принимается вердикт по делу. В случае избрания вида пресечения − заточения в тюрьму, об организации обыскивания ККС или Конституционный суд принимают и направляют в течение пяти суток вслед за извлечением резолюции суда и представления председателя СК аргументированное постановление о даче согласия на проведение санкций в отношении обвиняемого.

      За дисциплинарный проступок долженствует негативный результат. Проступки бывают разными по характеру наносимого урона и подразумевают разные меры наказания (замечание, предупреждение, досрочное прекращение деятельности).

      Пример: несоблюдение стражем достоверности трудового расписания может привести к явствующему исходу. П. позволял себе уходить на обед часом раньше, приходить позже, каждую пятницу устраивал себе короткий день – работал до одиннадцати утра, затем уходил на выходные, все в совокупности приводило к проволочке рассмотрения дел. Итогом стало досрочное прекращение компетенции.